פעילות עסקית בעמותה על פי רשם העמותות*

הנחת היסוד היא שקיומה של פעילות עסקית הן בתוך עמותה והן באמצעות חברה המוחזקת על ידי עמותה (לבד או ביחד עם גורם אחר), שיש בה כדי לתרום לקידום מטרותיה של העמותה, תוך ניצול מיטבי של משאבי העמותה (ידע של העמותה או נכסיה) מותרת ואף רצויה מבחינת רשם העמותות. עם זאת, חשוב לשים לב לאופן קבלת ההחלטות, סממנים לפעילות מותרת ושיקולים שיש להתחשב במהלך הדרך.

* מבוסס על הנחיות להתנהלות עמותות פברואר 2015

 

עמותה המקיימת פעילות עסקית נדרשת להקפיד על הפרדה בין הפעילות לקידום מטרותיה לבין הפעילות העסקית (גם הפרדה חשבונאית), הן אם זו מתנהלת בעמותה עצמה והן אם באמצעות חברת בת, באופן שיאפשר מעקב, פיקוח וניתוח המשמעויות של הפעילות העסקית.

אופן קבלת החלטה בדבר ביצוע פעילות עסקית כולל:

 1. החלטה לבצע פעילות עסקית צריכה להתקבל על-ידי ועד העמותה אשר מלווה אותה ומפקח עליה.
 2. במקרים מתאימים מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע רלוונטיים.
 3. על הוועד לשקול להביא את הנושא מראש גם בפני ועדת הביקורת או להציג את הנושא בפני האסיפה הכללית, יחד עם המלצות ועדת הביקורת, ככל שניתנו.
 4. על ועדת הביקורת להידרש לפעילות העסקית של העמותה במסגרת תפקידי הביקורת המבוצעים על ידה.
 5. בחינת מכלול השיקולים על-ידי הוועד תתועד בפרוטוקולים.

שיקולים רלוונטיים בעת קבלת החלטה בדבר ביצוע פעילות עסקית

 1. רמת הסיכון של העסק – על העמותה להבטיח כי רמת הסיכון העסקי נמוכה, לרבות בדרך של קבלת חוות דעת גורם מקצועי.
 2. זיקה לפעילות השוטפת של העמותה – קיימת הצדקה רבה יותר להחלטה לבצע פעילות עסקית בתחומים שבהם העמותה צברה ניסיון במהלך פעילותה השוטפת, וזאת לנוכח הפחתת הסיכונים הכרוכים בפעילות זו.
 3. זיקה לנכסיה של העמותה – פעילות עסקית המנצלת באופן מיטבי נכס של העמותה שאינו דרוש לה באופן שוטף לקידום מטרותיה היא פעילות עסקית רצויה.
 4. פעילות כרוכה – קיימת הצדקה רבה יותר לפעילות עסקית הכרוכה בפעילות העמותה, כגון הקמת חניון על-ידי עמותה המפעילה בית חולים.
 5. דרישות על פי דין – על העמותה לבחון את הכניסה לפעילות העסקית ולבצעה בהתאם לחוקים ולהוראות הרלוונטיים ובכלל זה לבחון היבטי המס, דרישות רישוי וכו'.
 6. כלים מקצועיים נאותים – על העמותה לדאוג לקיומם של כלים מקצועיים שיאפשרו פיקוח על הפעילות העסקית וניהולה.
 7. כדאיות הפעילות העסקית – על העמותה לבחון במהלך הפעילות העסקית ולפחות אחת לשנה, את המשך כדאיותה, בשים לב למטרות העמותה.
 8. מכירת פעילות עסקית – אם העמותה שוקלת מכירה של פעילות עסקית עליה להבטיח קבלת תמורה הולמת תוך קבלת הערכת שווי מגורם מקצועי.

פעילות עסקית באמצעות תאגיד קשור

עמותה רשאית גם להקים חברה לצורך ביצוע פעילות עסקית, אשר רווחיה יועברו לעמותה.

שיקולים רלוונטיים להחלטה האם להקים חברה נפרדת לביצוע הפעילות העסקית:

 • ההיקף הצפוי של הפעילות העסקית.
 • השלכות המס, לרבות לעניין העברת דיבידנד מחברה נפרדת לעמותה.
 • הרצון ביצירת הפרדה מלאה – מקטין את הסיכון לנכסי העמותה.
 • פיקוח ושליטה.
 • יכולת למינוי דירקטוריון מקצועי, אשראי ושיתוף גורמים נוספים.

המלצת רשות התאגידים למלכ"ר להחזיק 100% מהשליטה או לפחות 51% מהשליטה (לבד או בשיתוף מוסדות ללא כוונות רווח נוספים). ככל שוועד העמותה שוכנע כי ישנה הצדקה מיוחדת להחזקה משותפת יחד עם גורם פרטי כאשר לעמותה יהיו פחות מ-51% מאמצעי השליטה בחברה או תשתתף בפחות מ-51% במיזם, יש לפרט את הנימוקים בפרוטוקול ומומלץ לפנות מראש לקבלת עמדת רשם העמותות בעניין.

נקודות נוספות הקשורות לפעילות עסקית באמצעות תאגיד קשור:

 • אותם כללים הנוגעים לאיסור העסקת חברי ועד או חברי ועדת ביקורת (או קרוביהם) בעמותה, ולקבלת שירותים בשכר מבעלי תפקידים אלה, יחולו גם על העסקתם או על קבלת שירותים מהם על ידי החברה. במסגרת זו תיאסר העסקתם של חברי ועד וחברי ועדת ביקורת בעמותה (וקרוביהם) כנושאי משרה בשכר בחברה.
 • יוּתר תשלום גמול לחבר ועד המכהן גם כדירקטור (לא בשכר) בחברה, עבור ישיבות דירקטוריון אשר הוא השתתף בהן בחברה, בהתאם לגמול שנקבע לדרגת העמותה בתקנות העמותות.
 • חל איסור על כך שבעל תפקיד בעמותה, קרובו או מי מטעמו יחזיקו באופן אישי במניות של חברת הבת.
 • במקרים שבהם מתקיימת שליטה של העמותה בחברה המוחזקת, על העמותה להגיש דוחות מאוחדים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

סממנים אפשריים לכך שהפעילות העסקית של העמותה מהווה פעילות מותרת, שאינה עולה כדי עיקר פעילות והעולה בקנה אחד עם הנחיות רשם העמותות, הינם כדלקמן:

 • קיומה של זיקה בין הפעילות העסקית לפעילות העמותה לפי מטרותיה או בין הפעילות העסקית לבין נכסי העמותה.
 • אין צבירת עודפים גבוהים על-ידי העמותה כתוצאה מהפעילות העסקית.
 • שיעור ההכנסות של העמותה היוצא לקידום מטרותיה הינו גבוה.
 • שיעור נמוך מההכנסות או מהמשאבים של העמותה מופנה לפעילות העסקית.
 • עיקר זמנם של העובדים בעמותה אינו מושקע בפעילות העסקית.
 • גביית מחירים מופחתים.
 • עיקר פעילותה של העמותה לקידום מטרותיה לא תהיה באמצעות החזקה במניות חברה עסקית המקדמת את אותן מטרות.
Facebook
Twitter
LinkedIn