ניכוי במקור מהעברות לחו"ל

בכפר הגלובאלי שלנו, עסקאות עם גופים מחוץ לישראל הינן שכיחות ומבוצעות ללא תשומת לב מיוחדת. לא פעם, עסקים מגלים שהעברת המזומנים לא כל כך פשוטה, ואם אנו לא רוצים לנכות כספים במקור לטובת מס הכנסה, חובה עלינו להיערך להעברת הכספים מבעוד מועד

סעיף 170(א) לפקודה מטיל חובה על המשלם לתושב חוץ לנכות מס במקור מכל תשלום המהווה הכנסה חייבת (גישת רשות המיסים מרחיבה ומטילה בפועל את החובה על כל תשלום למעט מה שמוחרג), לרבות תשלום מכספים המוחזקים בחו"ל, זולת אם נוכה מס במקור מההכנסה לפי הסעיפים 161 ו-164 לפקודה – חובה זו חלה הן על הגורם המשלם והן על המוסד הכספי אשר באמצעותו מועבר התשלום כאמור. אדם שהיה חייב לנכות מס ולא ניכה את הסכום, כולו או מקצתו, רשאי פקיד השומה לשום לפי מיטב שפיטתו את סכום המס שאותו אדם היה חייב לנכותו.

על פי החוק יש לנכות מס בשיעור 25% אם מקבל התשלום הוא יחיד ומס חברות אם מקבל התשלום הוא חברה, אך המשלם רשאי לנכות מס בשיעור מופחת או לא לנכות מס במקור כלל, אם בידו אישור מקורי בכתב מפקיד השומה, מרו"ח שהורשה לעניין זה ע"י הנציב או אם מדובר בסוגי תשלומים שנקבעו בהוראת ביצוע מס' 34/93 המורשים להעברה על פי הצהרה.

הטיפול בבקשת פטור והקטנה מתשלום המס המתייחס להעברת תשלומים לתושבי חוץ, ייעשה באמצעות הצהרה מיוחדת (טופס סמ/114 המיועד למילוי ע"י המשלם או טופס A114 המיועד למילוי ע"י המקבל). בקשה לפטור או הקטנה מניכוי מס במקור תנומק ותלווה באסמכתאות, לרבות הסכם, חשבונית, רשימון יבוא וכיוצ"ב המפרטים את מהות וסכום התשלום.

להלן דוגמאות לסוגי תשלומים, אותם רשאי הבנק להעביר לחו"ל בלא ניכוי מס במקור על סמך הצהרת המשלם:

 1. רכישת טובין מוחשיים (למעט תוכנות מחשב) – ניתן להסתפק ברשימון היבוא כאסמכתא, בלא צורך בהצהרת המשלם.
 2. שירותי הובלה יבשתיים, ימיים ואוויריים, המבוצעים בשלמותם בחו"ל.
 3. שירותי תיירות המבוצעים בשלמותם בחו"ל.
 4. שירותי ביטוח בחו"ל לכיסוי סיכונים בחו"ל.
 5. שירותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל על ידי נותני שירותים בחו"ל לרבות סוכנים.
 6. החזר מקדמה ללקוח, ובלבד שסכום ההחזר אינו כולל ריבית ואינו עולה על סכום המקדמה.
 7. אגרות לרישום פטנט, בדיקת תקנים, רישום חברות וכיוצ"ב לרשויות מוסמכות בחו"ל.
 8. דמי כניסה או דמי השתתפות בסמינר, בכנס, בקונגרס או בתערוכה המתקיימים בחו"ל.
 9. הוצאות פרסום בחו"ל.
 10. דמי השתתפות במכרזים בחו"ל.
 11. רכישת כרטיסי טיסה בחו"ל.
 12. מתנות ותמיכות לקרובי משפחה כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה.
 13. הקצבה עבור נסיעה רפואית והוצאות לטיפול רפואי בחו"ל.
 14. תמורה בעד רכישת נייר ערך חוץ.

פקיד השומה או סגנו רשאים להנפיק אישור שנתי המוגבל בסכום ולשנת המס בה הונפק, לאחר בדיקה שתוכיח להנחת דעתם כי רמת הציות של המשלם טובה. אישור שנתי כאמור יינתן במכתב שבו ייכללו פרטי המקבל והמוסד הכספי באמצעותו מועברים התשלומים ויצוין בו כי המשלם רשאי להעביר תשלומיו לאותו מקבל, במגבלת הסכום והתקופה הנקובים במכתב, בלא צורך באישורים נוספים.

חברות בעלות פעילות מרובה מול חו"ל יכולות לבחון אפשרות להיחשב כ"חברה מיוחדת", וזאת כיוון שרשויות המס מאפשרות לחברות "מיוחדות" להעביר לתושב חוץ כל תשלום שמותר להעבירו על פי הוראות הפיקוח על מט"ח (למעט 2 חריגים) ללא אישור מוקדם מהן.

"חברה מיוחדת" תחשב חברה העונה על כל התנאים הבאים:

 1. חברה הרשומה בישראל והיא תושבת ישראל.
 2. לחברה פעילות מוכחת בישראל של לפחות 5 שנים באותו תחום עיסוק.
 3. לחברה מחזור העולה על 10 מיליון דולר בכל אחת משלוש שנות המס שקדמו להגשת הבקשה להיחשב כחברה מיוחדת. פקיד השומה רשאי לאפשר עריכת ממוצע תלת שנתי.
 4. בכל הדו"חות הכספיים לשלוש שנות המס שקדמו להגשת הבקשה לא הייתה הימנעות או הסתייגות מטריאלית של רואה החשבון המבקר.
 5. החברה מגישה לרשויות המס את כל הדו"חות במועד, ואין לה חובות מס כולל מס שבח או חובות ניכויים כמשמעותם בפקודה, להוציא חובות בהסדר.
 6. פקיד השומה בעצמו אישר את בקשתה של החברה להיחשב כחברה מיוחדת.

 

נושא ניכוי במקור מהעברות לחו"ל יכול להיות קריטי לעסק מבחינה תזרימית ומבחינה עסקית, ולכן חשוב מאוד לתכנן אותו בקפדנות ומראש. אל תהססו להתייעץ ובכך למנוע טעויות מיותרות.

Facebook
Twitter
LinkedIn