מלכ"רים: מבצעי התרמות באמצעות גופים עסקיים

מלכ"רים נוהגים מפעם לפעם לערוך מבצעי התרמה באמצעות תשתיות של גופים עסקיים (רשתות שיווק, חברות סלולאריות וכו') במטרה להגדיל את יכולת גיוס התרומות שלהם, אך השילוב בין מוסד ללא כוונת רווח שאינו חב במס הכנסה ומע"מ לגוף העסקי, מעלה שאלה בקשר לדינם של הסכומים שהתקבלו.

רשות המסים נדרשה לשאלת דין התרומות שגויסו על ידי גופים עסקיים לטובת מלכ"רים ופרסמה את הוראת פרשנות מס' 1/2016, הקובעת מספר קריטריונים שהעומד בהם לא יהיה חייב במע"מ ומס הכנסה בגין סכומי התרומות, וזאת ללא צורך בקבלת אישור מראש מרשות המסים. ההוראה חלה על מלכ"ר המקיים את כל התנאים הבאים:

 • מלכ"ר כהגדרתו בסעיף 1 לחוק, ובנוסף רשום כמלכ"ר במע"מ.
 • מגיש את דוחותיו למס הכנסה כדין.
 • מחזיק באישור תקף לעניין סעיף 46 לפקודה.
 • מנהל ספרים כדין בהתאם להוראות מס הכנסה.

מלכ"ר שאינו עומד באחד מ-4 התנאים לעיל, יהיה רשאי לפנות לרשות המסים לקבלת אישור פרטני.

למעשה, קיימים שני סוגים נפוצים של מבצעי התרמה שבהם גופים עסקיים מציעים ללקוחותיהם לתרום:

 • בעת סיום הקניה מציעים ללקוח לתרום סכום כסף ללא תמורה כלשהי.
 • בעת סיום הקניה מציעים ללקוח לתרום סכום כסף תמורת שי פעוט ערך שסיפק המלכ"ר.

במבצעי התרמה כאלו, הגוף העסקי מקבל בשם המלכ"ר את התרומה. הסכומים שהגוף העסקי קיבל לא יהיו חייבים במע"מ או מס הכנסה אם יתקיימו התנאים הבאים:

תרומה ללא תמורה –

 1. בקופה הרושמת הסכומים יירשמו ויסווגו באופן נפרד כסכומים שאינם חייבים במע"מ.
 2. בקבלה או בסרט הקופה הרושמת תופיע התרומה כסכום שאינו חייב במע"מ – הרישום יבוצע בכל סניפי הגוף העסקי באופן דומה.
 3. סכומי התרומות יועברו במלואם למלכ"ר לפחות אחת לחודש במהלך המבצע, ובסיום המבצע תוך 30 ימים. סכומים שלא יועברו יחויבו במע"מ ובמס הכנסה.

תרומה תמורת שי פעוט ערך –

 1. החשבונית בגין רכישת השי (השי שיימסר לתורמים) תונפק על שם המלכ"ר.
 2. המע"מ בשל רכישת השי לא ינוכה על ידי המלכ"ר, הגוף העסקי וכל גורם אחר, וכן ההוצאה בגין השי לא תוכר על ידי הגוף העסקי.
 3. הגוף העסקי ינהל רישום נפרד ויבצע מעקב בנוגע לכמות השי שקיבל, השי שנמסר לתורמים והשי שהוחזר למלכ"ר.
 4. בקופה הרושמת הסכומים יירשמו ויסווגו באופן נפרד כסכומים שאינם חייבים במע"מ.
 5. בקבלה או בסרט הקופה הרושמת תופיע התרומה כסכום שאינו חייב במע"מ – הרישום יבוצע בכל סניפי הגוף העסקי באופן דומה.
 6. עלות השי למלכ"ר לא תעלה על 10 ₪, ובכל מקרה לא תעלה על 50% מסכום התרומה.
 7. סכומי התרומות יועברו במלואם למלכ"ר לפחות אחת לחודש במהלך המבצע, ובסיום המבצע תוך 30 ימים. סכומים שלא יועברו יחויבו במע"מ ובמס הכנסה.

נקודות נוספות

 • אם הגוף העסקי מקבל תמורה כלשהי מהמלכ"ר או מהתורמים עבור שירותיו היא תחויב במע"מ ומס הכנסה.
 • סכומי התרומות לא יחשבו כתשומה, הוצאה או תרומה לפי סעיף 46 לפקודה אצל הגוף העסקי.
 • רשות המסים ציינה שההוראה כאמור עוסקת בפעילות שאיננה עסקית, ולכן אם הפעילות עצמה של המלכ"ר עולה לכדי עסק בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה הסכומים יחויבו במס בידי המלכ"ר.
Facebook
Twitter
LinkedIn