מדריך מס תשומות

אחד הנושאים הבולטים בדיני המס אשר מעסיק רבות בעלי עסקים, הינו מס ערך מוסף בכלל וניכוי התשומות בפרט. ניכוי התשומות יכול להשפיע מהותית על תזרים העסק ועל לא מעט מההחלטות הניהוליות המתקבלות, ועל כן ההתעניינות המוגברת. מטרת המדריך שלפניכם היא לבאר במעט את הסוגיות הנפוצות הקשורות למס התשומות

כללי

מס תשומות הינו מס ערך מוסף ששילם עוסק בגין ייבוא או רכישה של נכסים או צריכת שירותים.

הכלל – מס התשומות ניתן לניכוי אם מתקיימים התנאים הבאים באופן מצטבר:

 • הניכוי נעשה על ידי מי שרשום כ"עוסק" לצורכי מע"מ.
 • מס התשומות כלול בחשבונית מס שהוצאה כדין, על ידי עוסק שנתן את השירות או מכר את הנכס.

על גבי חשבונית המס יופיעו פרטי מוציא החשבונית (שם, מען, מס' רישום במע"מ), כותרת "חשבונית מס", המילה "מקור", תאריך, שם הלקוח ומענו (יש הקלות לגבי ציון המען במקרים מסוימים), מחיר ליחידה ללא מע"מ, סכום החשבונית כולל מע"מ וכו'.

 • התשומות משמשות או מיועדות לשמש את העוסק לעסקאות חייבות במס (ראה גם עקרון ההקבלה).
 • התשומות לא נאסרו לניכוי בחוק או בתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו.
 • הניכוי צריך להידרש בתוך ששה חודשים מיום הוצאת החשבונית, הרשימון או המסמך (ניתן לפנות לפקיד השומה כדי להאריך את התקופה עד חמש שנים).

חשבון עסקה/חשבונית מס

 • חשבון עסקה הינו מסמך המתעד את העסקה שבוצעה בין הצדדים ואינו מסמך המחייב תשלום למע"מ ולמס הכנסה (בגין מקדמות) למוציא החשבון ומנגד מקבל החשבון אינו יכול להזדכות מול מע"מ בגינו.
 • חשבונית מס מתעדת גם היא את העסקה אך הינה מסמך המשמש לצורך ניהול פנקסי חשבונות ומחייבת תשלום למע"מ ולמס הכנסה (בגין מקדמות) למוציא החשבונית.

הוצאה מעורבת

מס תשומות שיצא בקשר לרכישת נכס או לקבלת שירות, בגין הוצאה שאינה לצרכי העסק באופן מלא יהא ניתן לניכוי בשיעור יחסי שהוא כיחס השימוש לצרכי העסק לכלל השימוש.

 • אם נקבע על ידי המנהל החלק היחסי לשימוש שלא לצרכי עסק, יראו את קביעתו כשומה וינהגו על פיה, כל עוד לא נקבע אחרת.
 • אם לא נקבע על ידי המנהל החלק היחסי:
 1. כאשר עיקר השימוש בנכס או בשירות הוא לצרכי עסק, רשאי העוסק לנכות עד שני שלישים ממס התשומות.
 2. כאשר עיקר השימוש בנכס או בשירות הוא לא לצרכי עסק, רשאי העוסק לנכות עד רבע ממס התשומות.

חשבונית שאינה על שם העוסק

בתקנה 12ג' נקבע כי ניתן להכיר לצורך ניכוי מס תשומות, בחשבונית מס שהוצאה לעוסק שלא על שמו, אם ניתן להוכיח כי התשומות שימשו לצרכי עסקו ומס התשומות הוא בעד טלפון, מים, גז, חשמל או הוצאות כיוצא באלה.

עקרון ההקבלה

סעיף 41 לחוק מע"מ קובע כי "אין לנכות מס על תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת במס" – כדי לנכות את מס התשומות נדרש כי התשומה תשמש בגין עסקה חייבת במע"מ. יש לשים לב שקיימות עסקאות כמו מכירת מניה, מכירה בחו"ל וכו' שהתשומות בגין אותן עסקאות לא מוכרות מהסיבה שהעסקה עצמה אינה חייבת במע"מ.

 

פירוט סוגי הוצאות

הוצאה פרטית

 

לא ניתן לנכות מס תשומות.
רכישת או השכרת רכב

 

 

לא ניתן לנכות מס תשומות מכלי רכב לגבי כל רכב ששוקל פחות מ-3.5 טון או שנמנה עם אחד מכלי הרכב שנמצא ברשימת כלי הרכב שפרסמה רשות המסים (למעט: רכישת רכב בידי עוסק שעסקו מכירת רכבים, לימודי נהיגה בבית ספר לנהיגה, השכרת רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב וכו').
רכישת אופנוע

 

ניכוי מס תשומות יהיה לפי הוצאה מעורבת (ראה לעיל).
אחזקה שוטפת של

רכב/אופנוע (דלק, טיפולים וכו')

 

ניכוי מס תשומות יהיה לפי הוצאה מעורבת (ראה לעיל).
תקשורת טלפון נייד – ניכוי מס תשומות יהיה לפי הוצאה מעורבת (ראה לעיל). בד"כ מנכים שני שלישים ממס התשומות בגין רכישת טלפון סלולארי ובגין השימוש השוטף בו.
טלפון שאינו נייד – בעסק ניתן להכיר תשומות באופן מלא.

במקום המגורים – ניכוי מס תשומות יהיה לפי הוצאה מעורבת (ראה לעיל).

הוצאות אינטרנט, פקס וכו' – בעסק – ניתן להכיר תשומות באופן מלא.

בבית – יחולו הוראות של הוצאה מעורבת (ראה לעיל).

ביגוד

 

 

 

 

בגין ביגוד ייחודי לצרכי העבודה כמו סרבל ומשקפי מגן – יותר הקיזוז.

ביגוד שהעובד יכול להשתמש בו לאחר שעות העבודה – לא ניתן לקזז תשומות.

ארוחות עובדים

 

לא ניתן לקזז תשומות (אלא אם ידווחו את אספקת הארוחות כעסקה החייבת במע"מ).
טיולים מאורגנים ומופעי בידור

 

 

קיימת הוראה שאוסרת ניכוי תשומות, ואולם, ניתן להתווכח עם הוראה זו ולטעון שמדובר (היה והדבר אכן כך) בתועלת המעביד יותר משמדובר בתועלת העובד, במקרים דוגמת הדרכות מקצועיות שמשולבות כחלק מאירוע כולל.
השתלמויות

 

תשומות בגין הוצאות "לנוחות המעביד" ניתנות לקיזוז.

הוצאה ללימודים מקצועיים של העובד, שאת התועלת העיקרית מהם יפיק המעביד באופן ברור בהחלט – נחשבת הוצאה "לנוחות המעביד":

1.      לימודים והשתלמויות לעדכון הידע הקיים של העובד

2.      רכישת חידושים במקצוע קיים, או שיפור תהליכי עבודה של העובד

3.      העלאה הדרגתית של הרמה המקצועית והתפתחות ברמות השונות של המקצוע הקיים

4.      ימי עיון בעניינים הקשורים בעבודה

5.      קורסים קצרים להשתלמויות או לרכישת ידע נוסף בנושאים, הקשורים בתחום עבודתו של העובד

אירוח

 

לא יהא ניתן לניכוי מס תשומות בשל הוצאות אירוח, פרט לניכוי מס תשומות על הוצאה לאירוח אדם מחו"ל.
כיבוד

 

יותר ניכוי תשומות עבור כיבוד בסיסי כמו מים, חלב, סוכר, מלח, תה, קפה, שתיה קלה ועוגיות. כיבוד אחר אסור בניכוי.
הסעות לעובדים כאשר טובת המעסיק גוברת ונמצא כי שימוש בשירות ההסעות היא טובת הנאה למעסיק, אז כל התשומות יותרו בניכוי.

ההוצאה תוכר בכפוף לתנאים הבאים:

1.      ההסעה אורגנה ומומנה ע"י המעביד

2.      ההסעה לא בוצעה ברכב שהיה צריך לזקוף שווי בגינו ובפועל לא נזקף

3.      ההסעה הכרחית בשל תנאי ומיקום מקום העבודה.

תיחשב כהכרחית בהתקיים אחד מהתנאים:

א.      אין שירות תחבורה מסודר מבית העובד למקום העבודה

ב.      זמני התחלת העבודה ו/או סיומה הם בשעות בהן אין תחבורה ציבורית סדירה ותדירה

4.      המעביד שלח הודעה לפקיד השומה ובה ציין כי הוא פוטר ממס את שוויה של ההסעה המאורגנת לעובדים וציין פרטים בדבר מקום העסק, זמני התחבורה הציבורית, מסלולי ההסעה ושעות העבודה בהן מתקיימת ההסעה

 

הוצאה לפני רישום כעוסק

רק עוסק רשאי לנכות מס תשומות, ולכן מע"מ ששולם לפני רישומו של החייב כעוסק אינו ניתן בניכוי. אולם, סעיף 40א לחוק מאפשר לעסק חדש בהקמה, לנכות מס תשומות ששולם לפני רישומו של החייב כעוסק, גם אם החשבונית אינה ערוכה על שמו, ובתנאי שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו להקמתו (ולא לפעילות השוטפת).

 

ניכוי מס תשומות בחברת החזקות

על פי עמדה 01/2016 חברת החזקות היא חברה המחזיקה במניות של חברות אחרות ומטרתה העיקרית הינה במישור ההוני/השקעתי, קרי הפקת הכנסות מהחברות המוחזקות על ידה בדרך של קבלת דיבידנד או מכירה של המניות בחברות המוחזקות.

חברת החזקות זכאית לנכות מס תשומות כמפורט להלן:

 • בשל תשומות כלליות, החברה זכאית לנכות מס תשומות בשיעור של 25%.
 • בשל תשומות ישירות, המשמשות לביצוע עסקאות החייבות במס, החברה זכאית לנכות עד שני שלישים ממס התשומות.
 • בשל תשומות ישירות, שאינן משמשות בעסקה החייבת במס, למשל, תשומות לרכישת/מכירת מניות – אין חברת החזקות זכאית לנכות כלל מס תשומות.
Facebook
Twitter
LinkedIn