חברות ארנק

התאגדות כחברה נובעת משיקולים רבים כאשר שיקולי המס, לעיתים קרובות, הם מהבולטים יותר. חקיקה מסוף שנת 2016 קובעת כי ישנן חברות שהכנסתן תיחשב כהכנסה של יחיד ובכך מבטלת תכנוני מס שהיו נהוגים בעבר

על פי חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו–2018), התשע"ז-2016 התווסף לפקודה סעיף 62א העוסק בבעל מניות מהותי בחברת מעטים. הסעיף כאמור עוסק בחברות הארנק וביתר דיוק, בחלק המצומצם של החברות אליו המחוקק החליט להתייחס. נושא חברות הארנק היה על הכוונת של רשות המסים שנים רבות ולא נמנע כי בעתיד סוגי חברות נוספים יכנסו להגדרה או יזכו לסעיפים נפרדים.

סעיף 62א עוסק בשני מסלולים, אך עוד לפני כן יש לבחון אם ההכנסה עומדת בתנאים הבסיסיים הנ"ל:

 1. הכנסה של חברת מעטים[1] שאינה חמי"ז.
 2. ההכנסה נובעת מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות מהותי[2] בה.
 3. היחיד אינו בעל מניות מהותי, במישרין או בעקיפין, בחבר בני האדם שממנו מפיקים את ההכנסה (הלקוח).

אם ההכנסה עומדת בתנאים הנ"ל ניתן לבחון את שני המסלולים הקיימים בסעיף:

 • ההכנסה נובעת מפעילות בחבר בני אדם אחר או צד הקשור לו כנושא משרה[3] – במקרה הזה יראו את ההכנסה כהכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(1), 2(2) או 10.
 • החברה מעסיקה פחות מארבעה עובדים וביצעה פעולות עבור אדם אחר (לרבות צד קשור לו) מסוג הפעולות הנעשות בידי עובד עבור מעסיקו – במקרה הזה יראו את ההכנסה כהכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(2).

 

על פי הסעיף, פעולות נחשבות כנעשות בידי עובד עבור מעסיקו כאשר:

 • מקורן של 70% או יותר מסך כל הכנסתה או הכנסתה החייבת של חברת מעטים (למעט הכנסות ורווחים מיוחדים) שנתן אדם, קרובו[4], עובדי החברה או חברת מעטים קשורה לאדם אחד או לקרובו (כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה – הגדרה מרחיבה יותר מהערת שוליים 4) – יש לשים לב שלא נכתב כי מדובר בחזקה הניתנת לסתירה.
 • הפעולות בוצעו במשך 30 חודשים לפחות מתוך תקופה של ארבע שנים.

הערות נוספות

 • לא ייראו שירות שניתן ע”י שותף בשותפות, לאותה שותפות, כשירות שניתן לאדם אחר.
 • ניתן לגבות את המס מחברת המעטים וכן מהיחיד.
 • ייתכן כי בשנה אחת חברה תחשב כחברת ארנק ובשנה אחרת כבר לא תעמוד בהגדרה.
 • אין התייחסות לדינם של דיבידנדים שיחולקו מאותם רווחים מיגיעה אישית.
 • בעל מניות מהותי לא מוגדר כמחזיק מניות בשיעור של 10% אלא כמחזיק ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה (במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר) – ההבדל כאמור יכול להיות בסיס לתכנוני מס בעתיד.
 • בחישוב המועסקים ישנם מספר כללים:
 • אדם וקרובו (לפי סעיף 88 לפקודה) נחשבים למועסק אחד.
 • אדם המועסק ארבע שעות ופחות ייחשב לחצי מועסק.
 • אדם המועסק בחלק משנת המס יחושב כיחס תקופת עבודתו.

 

ברור לכל שלא מעט סוגיות יעלו בעתיד הקרוב בעקבות החקיקה כאמור, ולכן מס הכנסה ובתי המשפט ידרשו לשפוך אור ולתת תשובות לשאלות העולות. חברות שקיים להם ספק בקשר לעמידתן בתנאים מומלץ כי יפנו לייעוץ בהקדם, כדי לתכנן כמה שיותר מוקדם את פעולותיהן – עמידה בסעיף 62א יכולה לשנות מהותית את חבות המס.

[1] חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני-אדם לכל היותר ואיננה בת-חברה ולא חברה שיש לציבור ענין ממשי בה.

[2] מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר-בני-אדם.

[3] מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור,     או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי (בעמותה גם חבר ועד).

[4] בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג, ובן-זוגו של כל אחד מאלה.

Facebook
Twitter
LinkedIn