התנהלות מול עוסקים ברשות הפלסטינית

במטרה להקל על הסחר בין עוסקים ישראלים המוכרים או נותנים שירותים בתדירות גבוהה ובהיקפים גדולים לרש"פ, פורסם ביום 14 בספטמבר 2017 תיקון לתקנות מס ערך מוסף בעניין הסדר "עוסקים גדולים "המאפשר לעוסקים מורשים (אשר עומדים בקריטריונים נוספים) להוציא בגין עסקאותיהם עם עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי הרשומים ברשות הפלסטינית חשבונית כמשמעותה בסעיף 45 לחוק מע"מ, ולא חשבונית 'I'.

הנהלים ושיטת הדיווח עד לתיקוני החקיקה

מבוא

עפ"י הסכמים בין ישראל לרשות הפלסטינית, מנוהלות שתי רשויות מס (מע"מ) נפרדות, האחת ע"י מדינת ישראל והשנייה ע"י הרשות הפלסטינית. עפ"י ההסכמים:

 1. העוסקים והמלכ"רים הישראלים רשומים בישראל, ואילו העוסקים והמלכ"רים הפלסטינים רשומים באזוריהם.
 2. כל עוסק ומלכ"ר מדווח על עסקאותיו ותשומותיו בצד שלו.
 3. הגבייה הינה עצמאית בכל צד.
 4. שיעור המע"מ אינו בהכרח זהה בשני הצדדים.

על העוסק הישראלי לכלול בדו"ח התקופתי את כל העסקאות – מכירות וקניות – שנעשו הן עם גופים ישראליים והן עם גופים הרשומים ברשות הפלסטינית. כאשר נכללות בדו"ח התקופתי גם עסקאות עם גופים הרשומים ברשות הפלסטינית, יש לנהוג בהתאם לנהלים היחודיים שנקבעו לצורך זה.

חשבוניות מס מיוחדות

על פי ההסכמים בין ישראל לרשות הפלסטינית מונפקות חשבוניות מס מיוחדות אשר נקראות "חשבוניות מס – התחשבנות".

חשבוניות אלו הודפסו בעברית וערבית ע"ג נייר מיוחד (למניעת אפשרות זיופים) ומסופקות לעוסקים במשרדי מע"מ האזוריים שבהם הם רשומים. החשבוניות שהודפסו עבור עוסקים הרשומים בישראל ועבור עוסקים הרשומים ברשות הפלסטינית הינן כמעט זהות, למעט השינויים הללו:

 1. צבעה של החשבונית הישראלית כחול, וצבעה של החשבונית הפלסטינית ירוק.
 2. לפני המספר הסידורי מופיעה האות "‎I" בחשבונית הישראלית והאות "‎P" בחשבונית הפלסטינית.
 3. הכיתוב המודפס (עברית וערבית) מופיע בסדר שונה.

החשבוניות המיוחדות מודפסות במקור ובשלושה העתקים על נייר כימי. המקור וההעתק הראשון נמסרים לקונה ושני העתקים נוספים נשארים בידי המוכר לצרכיו. בחשבוניות המס המיוחדות יש למלא את כל הפרטים הדרושים בכל חשבונית מס רגילה, ובמיוחד יש להקפיד על הנ"ל:

 1. לציין את שם הקונה ומספר רישומו במע"מ, כעוסק או מלכ"ר, ברשות הפלסטינית.
 2. לציין את סכום המע"מ בש"ח במילים ובנוסף לסכום בספרות.
 3. למלא את כל המספרים הנדרשים בספרות רגילות.
 4. במקרה של עסקה הנערכת במט"ח, לציין את הסכומים במט"ח לצד הסכומים בש"ח, ולרשום את שיעור ההמרה במקום במיועד לכך.

עוסקים ישראלים אשר מנפיקים חשבוניות מס ותעודות משלוח באמצעות מחשב או שמוכרים בדרך כלל כמות של עשרות פריטים, ימשיכו להדפיס במחשב חשבונית מס רגילה או תעודת משלוח בה מפורטים כל הפריטים ומחיריהם, ישאירו בידיהם את המקור ויצרפו לו העתק מ"חשבונית מס – התחשבנות", ואילו את ההעתק של החשבונית הממוחשבת יצרפו ל"חשבונית מס – התחשבנות" המקורית שעליה יירשם "בהתאם לפירוט שבצרופה שהוא העתק חשבונית מס ממוחשבת מס'….".

יש לשים לב כי טובין המובלים מעוסקים בשטחי הרש"פ, לעוסקים ומלכרי"ם בישראל ילוו בחשבונית מס התחשבנות P מהעוסק הפלסטינאי לעוסק הישראלי מקבל הטובין.

לסיכום, כאשר נערכת עסקה בה עוסק ישראלי מוכר טובין או נותן שירות לעוסק או מלכ"ר הרשומים ברשות הפלסטינית, עליו להוציא עבורו חשבונית מס מיוחדת (בצבע כחול), למלאה בכל הפרטים הדרושים, ולמסור לו מקור והעתק אחד. כאשר נערכת עסקה שבה עוסק ישראלי קונה או מקבל שירות מעוסק הרשום ברשות הפלסטינית, עליו לקבל ממנו מקור והעתק אחד של חשבונית מס מיוחדת (בצבע ירוק) שמולאה על כל פרטיה.​

ניכוי מס תשומות

עוסק בישראל המבקש לנכות מס תשומות בגין עסקה שנערכה עם עוסק הרשום ברשות הפלסטינית, יקפיד לקבל ממנו חשבונית מס מיוחדת. כאמור רק חשבונית כזו, ולא חשבונית רגילה, תשמש אסמכתא לניכוי מס תשומות. ניכוי מס תשומות מחשבונית מס התחשבנות יעשה תוך שישה חודשים מיום הוצאת החשבונית ובלבד שבעת ניכוי מס התשומות מילא העוסק טופס דווח 878 ובו פרטי החשבונית שניכה ושליחתו בדואר רשום ליחידת הקמר"פ (ראה "דיווחים" להלן).

ביטול עסקה, הנחה, החזרה וזיכוי

ככלל, במערכת הדיווחים הזו אין תעודת זיכוי ולכן אין לשנות את "חשבונית מס התחשבנות" לתעודת זיכוי.

אם יש מקרה של ביטול עסקה, החזרת סחורה, הנחה או זיכוי מסוג אחר, יש לנהוג כך:

 1. אם קיימים קשרי מסחר שוטפים בין הקונה והמוכר, ניתן לבצע את התיקון (זיכוי) ב"חשבונית מס התחשבנות" העוקבת, תוך ציון כל פרטי הזיכוי, בתנאי שהחשבונית העוקבת תישאר ביתרת חובה גם לאחר התיקון.
 2. אם אין חשבונית עוקבת, או שהיתרה לאחר התיקון הופכת להיות יתרת זכות, יש לקבל "חשבונית מס התחשבנות" נגדית מאת העוסק הקונה או מקבל השירות. באופן כזה יתקזזו הסכומים של המס.
 3. במקרה שלא ניתן לפעול כאמור לעיל, יש לפנות טלפונית ליח' קמר"פ אשדוד לשם קבלת אישור להוצאת תעודת זיכוי מיוחדת.

דיווחים

מי שהיו לו בתקופת הדיווח עסקאות עם גופים הרשומים ברשות הפלסטינית, יגיש דיווחים נוספים על "חשבוניות מס – התחשבנות" על העסקאות האמורות, במועד הגשת הדו"ח התקופתי.

 1. טופס ‎878 (וורוד) לדיווח על קניות מגופים הרשומים ברשות (ריכוז חשבוניות 'P').
 2. טופס ‎879 (כחול) לדיווח על מכירות לגופים הרשומים ברשות (ריכוז חשבוניות 'I').

מקור הדו"ח והעתק אחד בצירוף החשבוניות המתייחסות ישלחו בדואר רשום ליחידת קישור מע"מ לרשות הפלסטינית (קמר"פ) באשדוד .

 

הסדר עוסקים גדולים

כאמור, בחודש ספטמבר 2017 נקבע כי עוסקים הנכללים בהסדר עוסקים גדולים זכאים להקלות הבאות:

 1. הוצאת חשבונית כמשמעותה בסעיף 45 לחוק מע"מ, ולא חשבונית 'I', בגין עסקאותיהם עם עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי הרשומים ברשות הפלסטינית.
 2. פטור מהצגת חשבונית 'I' בעת מעבר במעברי הסחורות המוסדרים ממדינת ישראל לשטחי הרש"פ, כך שיהיו רשאים להוביל את הטובין בליווי חשבונית כמשמעותה בסעיף 45 לחוק מע"מ ו/או תעודת משלוח בלבד.

בהתאם להסדר עוסקים גדולים, על העוסק המורשה להפיק מדי חודש דו"ח ממוחשב לפי מבנה רשומה שאושר על ידי יחידת קישור מע"מ לרשות הפלסטינית הכולל את סך עסקאותיו בחודש הקודם עם עוסק, מוסד כספי או מלכ"ר הרשומים ברשות הפלסטינית. הדו"ח יוגש מידי חודש עד ה-15 לחודש .

על מנת להיכלל בהסדר יש לעמוד בתנאים הבאים:

 1. לגבי כל חודש בשנה שקדמה להגשת הבקשה להיכלל בהסדר עוסקים גדולים, על העוסק המורשה לוודא אחד מהשניים:
 • הוציא 60 חשבוניות 'I' לפחות בחודש לעוסק, למוסד כספי או למלכ"ר הרשומים ברשות הפלסטינית.
 • ביצע לפחות 60 הובלות בחודש של טובין בכלי הובלה לעוסק, למוסד כספי או למלכ"ר הרשומים ברשות הפלסטינית, ולטובין צורפה תעודת משלוח או חשבונית 'I' , שנחתמה בידי עובד רשות המסים באחד מן המעברים (תרקומיא, הגלבוע, עופר, שער אפרים וכרם שלום).
 1. העוסק המורשה נדרש לנהל מערכת חשבונות ממוחשבת לפי שיטת החשבונאות הכפולה בהתאם להוראות ניהול ספרים.
 2. שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לאישור או לחידושו, לפי העניין, העוסק המורשה לא הפר חובות החלות עליו לפי חוקי המס.
 3. לגבי עוסק מורשה המבצע עסקאות מכר טובין – הטובין לגביהם הוגשה הבקשה לאישור או לחידושו הוכנסו לאזור או לשטחי עזה ויריחו בחמשת מעברי הסחורות המפורטים לעיל.

הגשת הבקשה תעשה כדלקמן:

 1. על ציבור העוסקים המעוניין להיכלל בהסדר עוסקים גדולים, לרבות ציבור העוסקים שנכלל בעבר בהסדר, לפנות באופן מנומק ובכתב לממונה יחידת הקמר"פ לשם קבלת אישורו.
 2. אישור הממונה לבקשה יהיה לתקופה של שנה.
 3. לקראת תום התקופה, באחריות העוסק המורשה לפנות בכתב לממונה בבקשה לחידוש האישור כאמור.

יש לשים לב כי עם כניסתם לתוקף של תיקוני החקיקה החדשים והסדר עוסקים גדולים, מבוטלים לאלתר כל ההסדרים הקודמים בנושא.

Facebook
Twitter
LinkedIn