הקלה במשלוח חשבוניות זיכוי ללקוחות

לעיתים חברות מתלוננות כי עלות משלוח הודעת הזיכוי גבוהה יותר מהמס הכלול בהודעה עצמה. החלטת מיסוי 7593/17 אישרה, בתנאים מסוימים, כי ניתן לשלוח הודעות זיכוי שלא בדואר רשום ללקוחות שאינם עוסקים.

לפי סעיף 23א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973 כאשר מוציאים ללקוח הודעת זיכוי, רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה:

  1. הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישום
  2. הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה
  3. נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה
  4. נתקבל אישור חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של הלקוח, המאשר את קבלתה

מטרת ההוראה כאמור להבטיח כי הודעת הזיכוי תירשם אצל הלקוח ובהתאם יופחת מס התשומות שנוכה על ידו בגובה המס הכלול בהודעת הזיכוי.

בהחלטת מיסוי 7593/17 אישרה רשות המסים להפיק, להוציא ולשלוח שלא בדואר רשום את הודעת הזיכוי בהתקיים:

  • הלקוחות הינם לקוחות פרטיים שאינם רשאים לנכות את מס התשומות
  • סכום הודעת הזיכוי אינו עולה על 600 ₪ כולל מע"מ

יש לשים לב שהודעות זיכוי בגין חוב אבוד לא כלולות בהחלטת מיסוי זו.

 

ההקלה כאמור מבורכת ויכולה לחסוך הוצאות מיותרות לחברות שאחוז הלקוחות הפרטיים שלהן מהותי.

Facebook
Twitter
LinkedIn