דיני עבודה – הריון וחופשת לידה

קשה לחלוק על השיר שקובע שילדים זה שמחה, אך עם זאת כל הורה יודע שתקופת ההריון והלידה מבלבלות ועמוסות דיו גם ללא עיון בכל היבטי דיני העבודה. שאלות רבות עולות אצל מעסיקים והורים לעתיד בקשר לזכויות והחובות שלהם, ולמרבה הצער רובם מכירים את החוק רק משמועות. על מנת להקל במעט ולשפוך אור על הנושא המורכב הזה, ריכזתי את הסוגיות הנפוצות בקשר להריון וחופשת לידה (תקופת לידה והורות)

תקופת ההריון

 1. עובדת בחודש החמישי להריונה צריכה, על פי החוק, להודיע על כך למעסיקה.
 2. למעסיק אסור לשאול מועמדת לעבודה ועובדת קיימת בקשר להריון קיים או צפוי.
 3. ניתן לפטר עובדת ארעית (פחות מששה חודשים) אם קיימים נימוקים ראויים וענייניים הקשורים לעבודה וכאשר אין ספק שהפיטורין לא קשורים להריון – מומלץ למעסיק להתייעץ עם עו"ד במצבים דומים.
 4. ניתן לפטר עובדת בהריון שעובדת מעל ששה חודשים רק בהיתר מאת שר העבודה והרווחה.
 5. רשאי מעסיק להעסיק עובדת בהריון, בשעות נוספות או במנוחה השבועית, אם העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה למעסיקה אישור רפואי.
 6. עובדת בהריון יכולה לסרב לעבוד עבודת לילה אך היא צריכה להודיע למעסיקה על כך בכתב.
 7. מעסיק לא יעביד עובדת בהריון בהליך יצור וחשיפה לחומרים המפורטים בתקנות וכן בקרבה למקור חום העשוי להעלות את חום גופה מעל ל-38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות.
 8. במקרה שמקום העבודה הוא כפי המצוין בסעיף הקודם ולא נמצאה בעבורה עבודה חלופית מתאימה אצל מעבידה, העובדת רשאית לפנות לביטוח לאומי לקבלת גמלה (נדרש אישור מעסיק לגבי אופי העבודה ואישור רפואי).
 9. עובדת שהפילה רשאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה, ואם אישר רופא כי מצב בריאותה מחמת ההפלה מחייב שתיעדר זמן רב יותר יכולה להיעדר עד ששה שבועות.
 10. רשאית עובדת להיעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון הנעשים על ידי רופא נשים או הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד שאישר משרד הבריאות:
 • לגבי אשה העובדת שבוע עבודה מלא בהיקף של יותר מארבע שעות ביום – 40 שעות במשך חדשי הריונה.
 • במקרה של אשה העובדת שבוע עבודה מלא בהיקף של עד ארבע שעות בכל יום – 20 שעות במשך חדשי הריונה.
 1. עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, בהתאם לכללים שקבע שר העבודה והרווחה, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

שמירת הריון וחופשת לידה

 1. אשה בשמירת הריון אשר תקופת השמירה הראשונה קטנה מ-30 ימים תעדר על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלה, ומעל 30 ימים זכאית להגיש תביעה לביטוח לאומי.
 2. לגבי עובדת הזכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי או עובדת הזכאית לגמלת שמירת הריון, המעסיק נדרש להמשיך ולשלם תשלומים לקופת גמל (לאורך התקופה שזכאית לדמי לידה או לגמלת שמירת הריון) ובלבד שהעובדת שילמה גם היא בעד התקופה האמורה. יש לשים לב שהחובה חלה על מעסיק שהעובדת עבדה אצלו ששה חודשים לפחות באופן רציף לפני תחילת ההריון.
 3. תקופת חופשת הלידה לעובדת שעבדה לפחות שנה היא עשרים וששה שבועות, מהם שבעה שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה – 15 שבועות בתשלום מהמוסד לביטוח לאומי, ו-11 שבועות ללא תשלום. עובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים תהיה זכאית לחופשת לידה בת 15 שבועות בלבד (בתשלום).
 4. עובדת שהודיעה על רצונה לקצר את תקופת חופשת הלידה (ובלבד שלא תפחת מחמישה עשר שבועות), לא יוכל המעסיק לדחות את החזרתה לעבודה למשך יותר משלושה שבועות מיום שהודיעה כאמור – המשמעות היא שיש להודיע למעסיק על החזרה לעבודה לפחות שלושה שבועות לפני כן.
 5. עובד שאשתו ילדה יכול לקבל חופשת לידה חלקית לאחר השבוע השישי, במקרה שהאשה זכאית לחופשה והחליטה לוותר עליה בכתב.
 6. מעסיק לא יכול לפטר עובדת בתקופת חופשת הלידה וגם לא בתקופה של 60 ימים לאחריה – אין לתת גם הודעת פיטורים בתקופות הנ"ל.
 7. בזמן תשלום דמי הלידה אין חבות לשלם דמי ביטוח לאומי בכלל. המעסיק נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי עבור החודשיים הראשונים מתום תשלום דמי הלידה, ולאחר מכן תחול חובת התשלום על העובדת.
 8.  עובדת שמתפטרת, תוך תשעה חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו זאת כפיטורים לעניין חוק פיצויי פיטורים (יש לשים לב שההודעה המוקדמת שעל פי החוק העובדת מחויבת לתת, תסתיים בסוף תשעת החודשים או לפני כן).
 9. מתום חופשת הלידה ובמשך 4 חודשים רשאית עובדת להיעדר שעה אחת ביום בגין שעת הנקה (שעת הורות) ובתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה או שהיא מועסקת במשרה שהיקפה 174 שעות בחודש לפחות, לפי הנמוך.

אני לא יודע אם המאמר הנ"ל יגרום לכם להביא עשרים ילדים (כמאמר השיר), אבל הוא בטוח יעשה קצת סדר להורים ולמעסיקים בכל הנושא הסבוך הזה. חשוב לזכור שבכל שאלה פרטנית חובה עליכם להתייעץ עם רואה החשבון או עם עו"ד המומחה בדיני עבודה בכדי למנוע חשיפות מיותרות.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn