דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמות על רווחים בשוק ההון

משקיעים שצברו רווחים ממכירת ניירות ערך נסחרים וקרנות נאמנות, ושלא נוכה מלוא המס במקור מאותם רווחים, חייבים להגיש דיווח ולשלם מקדמות פעמיים בשנה (בנוסף לדוח השנתי). החובה קיימת על חברות ועל יחידים (גם יחידים פרטיים שאינם עוסקים)

למעשה מדובר, בדרך כלל, בעסקאות שנעשו באינטרנט או באמצעות בנקים/ברוקרים בחו"ל והמס הישראלי שנוכה הוא חלקי אם בכלל. חשוב לשים לב כי ההוראה לא חלה על מכירת ניירות ערך סחירים שההכנסה ממכירתם נחשבת כהכנסה פירותית.

חובת הדיווח היא ביום 31 ביולי וביום 31 בינואר לכל שנה:

  1. עד יום 31 ביולי יש לדווח ולשלם מקדמה לגבי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר עד יוני באותה שנת מס.
  2. עד יום 31 בינואר יש לדווח ולשלם מקדמה לגבי העסקאות שבוצעו מחודש יולי עד חודש דצמבר בשנת המס שקדמה למועד הדיווח.

הדיווח נעשה באמצעות הודעה למחלקת הגביה שבמשרד פקיד השומה ומתייחס רק לגבי ניירות הערך מהם לא נוכה מלוא המס במקור. ההודעה כוללת:

  • סך כל התמורות מכל המכירות שבוצעו במהלך התקופה (מספר אחד מסכם)
  • סך כל הרווחים מניירות הערך שנמכרו בתקופה (מספר אחד מסכם)
  • סך כל ההפסדים מניירות הערך שנמכרו בתקופה (מספר אחד מסכם)
  • סך הרווח או ההפסד נטו לאחר קיזוז הפסדים, ממוין לפי שיעורי המס הרלוונטיים
  • סכום המקדמה לתשלום

לאחר הגשת הדיווח יש לשלם את סכום המקדמה כפי שדווח – את התשלום יש לשלם באמצעות שובר מיוחד לצורך כך.

במסגרת ההודעה וחישוב הרווח והמקדמה ניתן לקזז רק הפסדי הון שטרם קוזזו מרווחים אחרים עד תום תקופת הדיווח אליה מתייחסת ההודעה. לא ניתן לקזז הפסדים מניירות ערך בחשבון ניירות ערך אחר, שבו מבוצע קיזוז שוטף של הפסדים מרווחים לצורכי ניכוי מס במקור, אלא אם ניתן אישור פקיד שומה לכך. בנוסף, אם ניתן לשכנע את פקיד השומה כי עשוי להיווצר כפל חיוב במקדמה, פקיד השומה רשאי להקטין את סכום המקדמה.

Facebook
Twitter
LinkedIn