דגלים אדומים לניצול ארגונים ללא כוונת רווח

ארגונים ללא כוונת רווח מהווים מגזר חשוב מאוד המשמש עוגן לפעילות החברה האזרחית. יחד עם זאת, מגזר חשוב זה חשוף גם לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור. מידת הסיכון הנשקפת משתנה בהתאם למאפייניהם וכן בהתאם למנגנוני הפיקוח והבקרה החלים עליהם, ולכן באוקטובר 2017 הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה מסמך אשר נועד לספק תבחינים ("דגלים אדומים") כדי לסייע לארגונים ללא כוונת רווח ולגורמים הקשורים אליהם (כגון רו"ח, תורמים ומתנדבים) בזיהוי ניצולם של הארגונים לרעה לצורך הלבנת הון ומימון טרור, ומתן קווים מנחים להתנהלות אחראית, תוך יישום גישה מבוססת סיכון.

ארגון ללא כוונת רווח (אלכ"ר) הוא שם כולל למוסדות ציבור, עמותות וחברות לתועלת הציבור. עבריינים ופעילי טרור יכולים לנצל אלכ"רים לרעה, בין היתר באמצעות העברת כספים דרכם לצורך פשיעה או תמיכה בפעילות טרור, שימוש ככסות לתוצרי פשע או תמיכה לוגיסטית בארגון טרור; הקמת אלכ"ר למטרות צדקה, אשר בפועל תכליתו להוות ערוץ הלבנת הון או מימון לארגוני טרור; והסתננות תומכי או גורמי טרור לאלכ"ר לשם הסטת חלק מהכספים שגויסו למטרות צדקה לגיטימיות מוסטים לארגוני טרור. זאת, לעתים, ללא ידיעת התורמים, ההנהלה ויתר העובדים באלכ"ר.

על פי הפרסום בהתקיימם של הדגלים האדומים, יש לבחון האם קיים חשש שפעילות מסוימת מציבה את הארגון בסיכון להלבנת הון ומימון טרור. ביצוע פעילות בה קיים חשד להלבנת הון או מימון טרור, עשוי לבסס עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 וחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, ולפיכך בהתקיים חשד לעבירה כאמור, יש להעביר מידית דיווח למשטרה.

דגלים אדומים

להלן דוגמאות נפוצות לתסמינים  אשר עשויים להעיד על ניצול של אלכ"רים לפשיעה או למימון טרור וכן קווים מנחים להתנהלות מתאימה. תסמינים אלה יכולים לסייע, בין היתר לאלכ"רים, בעלי התפקיד בהם וכן מי שקשור או עובד עם אלכ"ר:

 1. מומלץ לגלות ערנות ביחס למוטב (מוטב הינו כל אדם או גורם אשר אליו מועברים כספים מאלכ"ר, ללא תמורה, בין אם לצורך סיוע ישיר לו או על מנת  שיועברו בהמשך למטרה אחרת) שאין לו עבר של פעילות צדקה לגיטימית או שיש לו עבר רלוונטי דל.
 2. מומלץ לגלות ערנות ביחס למקרים בהם למוטב לא היו בעבר קשרים עם אלכ"ר כלשהו.
 3. מומלץ לשים לב למידת מהימנותם של מסמכים המוגשים על-ידי המוטב או התורם, ולהיות ערים לאפשרות שימוש בזהויות מזויפות או במספר זהויות, או שימוש באותה זהות או זהות דומה על-ידי שני לקוחות או יותר.
 4. מומלץ לגלות ערנות מוגברת כאשר אין בידי המוטב או התורם היכולת להציג או להפנות למקורות או לממליצים שיש בידם לאמת את מסמכיו.
 5. מומלץ כי אלכ"ר יציג יעדי צדקה מוגדרים, ויהיה גלוי וספציפי ביחס לאופן השימוש בכספים.
 6. יש להיות ערים לסיכון הגלום בניסיונות הסתרה והימנעות מדיווח, בין היתר, באמצעות:
 • שימוש במתווכים כגון ישויות ציבורית ועורכי דין כדי לתרום או לקבל כספים מאלכ"ר.
 • שימוש בנאמנויות בהקשר של גופי צדקה.
 • שיקים שמקורם בנותני שירותי מטבע המופקדים בחשבון המנוהל למטרות צדקה.
 • פיצול תרומות לסכומים הנמוכים במעט מסף הדיווח הקבוע בחוק.
 • תורם המצהיר שהוא נותן תרומה ממקור מסוים, כשבפועל הכספים מגיעים ממקור אחר.
 • שימוש בבלדר "בלתי שגרתי" (כגון קשישים או בעלי מוגבלויות) בכדי להעביר מזומנים לחו"ל.
 • שימוש בבלדרים להעברת מזומנים לאזורים שהינם בסיכון גבוה למימון טרור.
 1. כאשר אלכ"ר מעביר כספים לגורם אחר, מומלץ כי ייערך הסכם כתוב הכולל אמצעי ביטחון אפקטיביים. למשל, הוראות העוסקות בשימוש הבלעדי שייעשה בכספים על ידי מקבלם ותוואי פיקוח הולם.
 2. מומלץ כי ההסכם הכתוב יכלול הוראות מפורטות בדבר יכולת האלכ"ר להשהות את מתן הכספים. כמו כן, רצוי ליתן תוקף להוראות אלה הן בישראל והן במדינת מקבל הכספים.
 3. מומלץ כי לצורך ביצוע העברות כספים, אלכ"ר יעשה שימוש במערכת פיננסית מוכרת ומפוקחת, וכי אותן העברות תעשינה בהתאם לחקיקה המקומית והסטנדרטים הבינלאומיים.
 4. כאשר אלכ"ר תומך בפרויקט מסוים, מומלץ כי יבצע העברות כספים בשיעורים ובהתאם לצורך או לפרויקט מסוים. במידה ואין פרויקט ספציפי ומוגדר, יימנע אלכ"ר מלהעביר סכום גדול בתשלום אחד.
 5. מומלץ לבצע בירור מקיף ומעמיק במיוחד במצבים המעידים על חריגה מפרופיל תורם או מוטב, כגון:
 • כאשר נראה כי מטרתה של העברת הכספים אינה תואמת את מטרות האלכ"ר, לרבות:
 • תורמים אשר לכאורה אינם קשורים לפעילות או למטרות האלכ"ר.
 • מוטבים אשר לכאורה אינם קשורים למטרות האלכ"ר (בפרט מוטב פרטי המקבל סכומי כסף גבוהים ללא הסבר סביר).
 • היקף תרומה או גובה הסכומים המתקבלים, אינם תואמים את מטרות או פעילות האלכ"ר.
 • חוסר התאמה בין הסכומים המוצהרים לסכומים שהתקבלו בפועל בחשבון האלכ"ר.
 • חוסר התאמה בין המקור והסכומים שנתרמו (למשל תרומות גדולות מנזקקים או תורם המגדיל באופן משמעותי את תרומתו החודשית ללא הסבר סביר).
 • חוסר התאמה בין מקור הכספים עליו הצהיר התורם לבין מקור הכספים בפועל.
 • ישנם זיכויים רבים לחשבון האלכ"ר, כאשר מקור המימון וזהות התורמים אינם ידועים (דפוס פעילות).
 • נעשה שימוש בחשבונות הבנק של האלכ"ר על ידי ישויות או גורמים, אשר מצויים תחת מגבלות שונות (כגון תורם בעל חשבונות בנק מוגבלים).
 • דרכי תרומה זהות בין אנשים שלכאורה אין קשר ביניהם.
 1. מומלץ לבצע בקרה ולגלות ערנות מוגברת כאשר מתבצעת פעילות הנחזית כקשורה לגורמים בסיכון גבוה, למשל:
 • בפעילות (כגון קבלת תרומות או העברת תמיכה) מול גורמים עבריינים או החשודים בהלבנת הון או מימון טרור, בין היתר, גורמים הנכללים ברשימות הסנקציות הפיננסיות על גורמי טרור שפורסמו מטעם מועצת הביטחון של האו"ם או פורסמו בתקשורת כמעורבים בפשיעה או במימון טרור.
 • כאשר מתקבלות תרומות גבוהות מאזורי סיכון שמקורן בישות ספציפית אחת (לרבות מחברות בנות).
 • מקור התרומות לאלכ"ר, הינו בעיקר מטריטוריות Shore-Off אשר בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור.
 • קבלת כספים באמצעי תשלום אינטרנטיים, ללא הסבר סביר.
 • תרומות מרובות מחו"ל, במיוחד אם מקורן במדינה המזוהה עם פעילות טרור.
 • תרומות רבות וחריגות המתקבלות מאותו תורם.
 1. מומלץ לדרוש ממוטב להציג אסמכתאות המעידות על שימוש בכספים, המתועדות על ידי קבלות, תמונות, עדויות ורישומים.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn