בסיס דיווח על בסיס מזומן לצרכי מס הכנסה ואלו פעולות ניתן לבצע לקראת סוף השנה

מהי שיטת דיווח על בסיס מזומן? את מי השיטה משמשת? אלו פעולות מומלץ למדווחים על בסיס מזומן לבצע לקראת סוף השנה? ומהי המחלוקת שקיימת בין מס הכנסה ללשכת רואי חשבון?

שיטת דיווח על בסיס מזומן היא שיטת דיווח חשבונאית שבה עיתוי ההכרה בהכנסות ובהוצאות נקבע לפי מועד קבלת התקבולים או תשלום ההוצאות בפועל, וזאת ללא קשר למועד גיבושה של הזכות לקבלת ההכנסה או חובת תשלום ההוצאה.

שיטת הדיווח על בסיס מזומן משמשת בעיקר בעלי מקצועות חופשיים, נישומים שאינם מחזיקים מלאי וכן נותני שירות בהיקפים קטנים. שיטת הדיווח על בסיס מצטבר מורכבת יותר והיא מתאימה לעסקים גדולים ומסובכים.

בפקודת מס הכנסה לא נקבעה התייחסות מפורשת לעניין בסיס הדיווח על ההכנסות של הנישום (מזומן או מצטבר), למעט מקרים חריגים. בשל העדר הוראות מפורשות, עלתה סוגיה זו לדיון במספר פסקי דין, ובהמשך לכך במספר חוזרים מקצועיים.

בפס"ד‏ קבוצת‏ השומרים, קבע ביהמ"ש העליון כי אין לגזור מהוראות ניהול ספרים את שיטת הדיווח הנדרשת לצרכי מס. עוד נקבע כי באין הוראות מחייבות בפקודה בדבר שיטת הרישום או העיתוי הקובע לעניין הכנסה או הוצאה, מוסדר הנושא בכללי החשבונאות המקובלים על רואי החשבון.

בעקבות כך רשות המסים פרסמה את הוראת‏ ביצוע‏ מס‏ הכנסה ‏8/2012 שקבעה:

 1. דיווח לפי בסיס מזומן מותנה בקריטריונים שנקבעו בחוזרים שפורסמו. על פי קריטריונים אלו, כאשר נישום עוסק במתן שירות אשר כרוכה בו מכירת מלאי (שאיננו זניח לשירות שניתן), נדרש דווח לפי בסיס מצטבר, ללא קשר לשאלה האם הנישום מפיק רווח מהמלאי, או האם רמת המלאי שהוא נוהג להחזיק הינה משמעותית או לא.
 2. כאשר על פי כללי חשבונאות מקובלים ערכה החברה דוח כספי חשבונאי על בסיס מצטבר, לא ניתן לשנות את בסיס הדיווח בדוח ההתאמה לצרכי מס לבסיס מזומן, אלא ככל שקיימת הוראה מפורשת לעניין הכנסה מסוימת בדיני המס ובהתייחס להכנסה זו בלבד.

בתגובה להוראת הביצוע הנ"ל, לשכת רו"ח קיבלה חוות-דעת משפטית ממומחי מס מובילים שקבעו:

 1. עריכת ‏דוחות ‏חשבונאיים ‏על ‏בסיס ‏מזומן ‏הינה ‏שיטה ‏חשבונאית ‏נוהגת ‏שהוכרה‏ כלגיטימית ‏בהלכה‏ הפסוקה.
 2. אין ‏מניעה, כי ‏חברה ‏תערוך את‏ דוחותיה ‏הכספיים ‏על ‏בסיס ‏מזומן ‏ותערוך ‏גם ‏את דוח ‏ההתאמה ‏על ‏בסיס מזומן. אפשרות ‏זו ‏קיימת ‏לעסקים ‏אשר ‏מאפייני ‏הפעילות ‏שלהם ‏מתאימים ‏מהבחינה‏ החשבונאית ‏לעריכת ‏דוחות‏ על‏ בסיס ‏מזומן.
 3. אין‏ מניעה ‏בדין, כי‏ חברה‏ תערוך ‏את‏ דוחותיה‏ הכספיים‏ בצורות‏ שונות ‏ובהתאם‏ לדרישות‏ רגולציה ‏שונות.
 4. בניגוד‏ לאמור ‏בהוראת‏ הביצוע,‏ חברה‏ העורכת‏ את ‏דוחותיה ‏הכספיים ‏על ‏בסיס‏ מצטבר‏ אינה ‏חייבת ‏לערוך ‏דוחות ‏כספיים ‏מלאים ‏על ‏בסיס ‏מזומן. די ‏בביצוע ‏ההתאמות‏ הנדרשות‏ בדו"ח‏ ההתאמה ‏על‏ מנת‏ להעביר ‏את ‏הדיווח ‏החשבונאי ‏מבסיס ‏מצטבר ‏לבסיס‏ מזומן ‏ועל הדיווח ‏שהותאם ‏לבסיס ‏מזומן לערוך ‏את ‏ההתאמות ‏הנדרשות ‏לצרכי ‏מס.‏

יש לשים לב כי רשות המסים הציגה את עמדתה בקשר לגישת לשכת רו"ח וקבעה, שחברה אשר תבחר לדווח על הכנסותיה למס הכנסה באופן שונה מהדרך שנקבעה בהוראת הביצוע, עלולה למצוא את עצמה חשופה לשומות ולקנסות גרעון.

פעולות שניתן לבצע לקראת סוף השנה אם מדווחים על בסיס מזומן

חברות המדווחות למס הכנסה לפי בסיס מזומן אשר מעוניינות להקטין את חבות המס לשנה השוטפת, יקדימו תשלום עבור הוצאות מוכרות (מדובר בתשלום בפועל – מסירת שיק אינה עומדת בהגדרת תשלום) וידחו קבלת תשלום עבור הכנסות כדלקמן:

 • תשלום בפועל של שכר בעלי השליטה לפני סוף השנה. ניתן גם לשקול תשלום מקדמה על חשבון השכר לשאר העובדים.
 • השלמת תשלומים בשל הוצאות נלוות לשכר (קופות גמל, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים) לפני סוף השנה.
 • השלמת תשלומים בשל פיצויי פרישה לשנה השוטפת, לרבות עדכון בגין תוספת שכר בשל שנים קודמות – באישור רשות המיסים.
 • הקדמת תשלום פיצויים במקרים של סיום העסקה מכספי החברה, פדיון חופשה, דמי הבראה, בונוסים וכו'.
 • הקדמת תשלומים לספקים ואף תשלומי מקדמות עבור שירותים שוטפים כגון: חשמל, מים, הוצאות סלולר, השתלמויות, צרכי משרד, קבלני משנה וכו'.
 • הקדמת תשלומים בשל תרומות למוסדות מוכרים.
 • ביצוע גביה מלקוחות בתחילת השנה הבאה.
 • הקדמת הוצאות של פרויקטים השייכים לשנה הבאה.

למען הסר ספק, אין מדובר ברשימה סגורה ולכן כל הקדמה של תשלום בגין הוצאה מוכרת (לשנה השוטפת) ודחיה של קבלת מזומן עבור הכנסה (לתחילת השנה הבאה) הינה הקטנה של חבות המס.

Facebook
Twitter
LinkedIn