ביקורת שכר – החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

קנסות למעבידים, הטלת אחריות אישית על מנכ"לים וחיוב מעסיקים למנוע פגיעה בזכויות עובדי הקבלן – מעסיקים חייבים להכיר ולהישמר מדיני עבודה!

במהלך שנת 2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2011 במטרה להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה.

החוק עוסק באכיפה ויישום של דיני העבודה השונים והסדרת האחריות של מזמין שירותים מקבלן (העסקת עובדי קבלן – נכון להיום החוק מתייחס להזמנת שירותי שמירה ואבטחה, הסעדה וניקיון) גם אם לא ניתן להוכיח כי בין עובד הקבלן למזמין השירותים קיימים יחסי עובד מעביד. מזמין שירותים, לרוב, הינו מי שמקבל שירותים במהלך תקופה של שישה חודשים לפחות, באופן קבוע ורציף באמצעות ארבעה עובדים לפחות (גם אם מדובר במספר קבלנים שונים).

עיקר החידוש בחוק נובע מכך שכעת ניתן להטיל על מעסיק עיצומים כספיים בגין הפרה של חוקי עבודה ללא הליך משפטי, ומכך שמזמין השירותים חייב לפקח על עמידתו של קבלן השירותים עמו הוא מתקשר בהוראות חוקי העבודה.

כנגד מעסיק שפעל באופן לא תקין יופעלו סנקציות של התראה מנהלית, עיצום כספי ו/או אכיפה פלילית. סכומי העיצומים הכספיים נקבעים לפי חומרת ההפרה בטווח של 5,040 ₪ עד 35,280 ₪ לעבירה אחת לעובד – עבירה נמשכת או חוזרת תגרור אחריה תוספת לעיצום הכספי – המשמעות היא כי חברה המפרה את דיני העבודה עלולה לספוג קנסות בשווי מאות אלפי ₪. בנוסף קובע החוק, כי פרטי החברות אשר הוטלו עליהם עיצומים כספיים יפורסמו באינטרנט וכתוצאה מכך קיים חשש לנזק נוסף של פגיעה במוניטין (ראה קישור לרשימת החברות עיצומים כספיים).

יש לשים לב כי על פי החוק, מנכ"ל החברה אחראי לפעול כפי יכולתו ובכל האמצעים הסבירים כדי למנוע הפרות של דיני עבודה על ידי החברה. במקרה שמנכ"ל חברה מעסיקה או חברה מזמינת שירותים לא פועל כך, הוא עלול לספוג קנסות כספיים באופן אישי.

אחד החידושים הגדולים של החקיקה הנ"ל, כפי שנזכר לעיל, נובע מהאחריות הקיימת על מזמין השירות, אשר נדרש למגוון פעולות כדי לעמוד בהוראות החוק. כחלק מהדרישות שמזמין השירותים מחויב, עליו לכלול מספר נקודות בהסכם ההתקשרות מול הקבלן (רכיבי השכר שהקבלן ישלם לעובדיו, הצהרות קבלן וכו'), לוודא שקיימת דרך שעובדי הקבלן המועסקים אצלו יוכלו למסור הודעה בכתב כאשר הקבלן אינו ממלא את חובתו ועוד. למעשה, מזמין שירות ממלא את חובתו כאשר הפרה של הקבלן תוקנה או כאשר בוצעה הסתמכות בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך (הבדיקה העלתה כי הקבלן עמד בחובותיו או לחילופין המזמין ביטל את החוזה מול הקבלן כיוון שההפרות לא תוקנו תוך זמן סביר).

בקשר לאכיפת משרד הכלכלה, חשוב לדעת כי מפקחי המשרד מגיעים לביקורת בבית העסק בעקבות תלונה של עובד או בעקבות ביקורת יזומה של המשרד, בדרך כלל ללא התרעה מוקדמת, ולכן כל בית עסק חייב להיות ערוך לביקורת כזאת ולתקן את הליקויים מבעוד מועד.

מלבד ההגנה הקיימת בגין החשיפות כאמור, מומלץ לבצע בדיקות שכר תקופתיות לחברות שסעיף הוצאות השכר מהווה חלק מהותי מסך העלויות השוטפות בפעילותיהן, על מנת לצמצם חשיפות נוספות שיכולות לקום (כגון תביעות עובדים) ובנוסף בגלל שבדיקות תקופתיות יכולות להציף התנהלות בזבזנית ולא מתוכננת של החברה.

כחלק משירותי משרדנו אנו מבצעים ביקורות שכר תקופתיות, בחינת עומק של תהליך השכר ומתן ייעוץ לייעול וחסכון בהוצאות השכר בחברה. למשרדנו ידע וניסיון בדיני עבודה ותהליכי שכר של גופים גדולים ובינוניים, וכן בהכנת דוחות ביקורת להנהלה ולגופים חיצוניים.

Facebook
Twitter
LinkedIn